Leetcode - 2. Add Two Numbers
Coding Test

Leetcode - 2. Add Two Numbers

일시불

답안

내 풀이는 전가산기를 구현하는 것이었다.

class Solution:
  def addTwoNumbers(self, l1: ListNode, l2: ListNode) -> ListNode:
    init = head = ListNode()
    nxt = 0
    while True:
      temp = ListNode()
      addition = nxt
      if l1:
        addition += l1.val
        l1 = l1.next
      if l2:
        addition += l2.val
        l2 = l2.next
        
      cur = addition % 10
      nxt = addition // 10
      head.val = cur
      if (l1 or l2) or nxt:
        head.next = temp
        head = head.next
      else:
        break
            
    return init

while 문 종료 조건이 if문으로 결정되는데, 이 부분이 깔끔하지 못하다. 모범 답안 역시 전가산기로 구현되었는데 다음과 같다.

class Solution:
  def addTwoNumbers(self, l1: ListNode, l2: ListNode) -> ListNode:
    init = head = ListNode()
    carry = 0
    while l1 or l2 or carry:
      sums = 0
      if l1:
        sums += l1.val
        l1 = l1.next
      if l2:
        sums += l2.val
        l2 = l2.next

      carry, val = divmod(sums + carry, 10)
      head.next = ListNode(val)
      head = head.next

    return init.next

변수명도 훨씬 직관적이고, temp 같은 불필요한 변수 할당이 없어서 같은 논리 구조라도 더 깔끔하게 작성이 가능하다.